Fælleshuset

Fælleshuset kan lejes fredage, lørdage, søndage, helligdage og hverdage, der ligger før en helligdag (se § 3 i lejekontrakten nedenfor). Udenfor disse tidspunkter kan fælleshuset ikke reserveres.

Du reserverer fælleshuset ved at skrive til den fælleshusansvarlige på mailen ladegaardensfaelleshus@gmail.com 

Du skal senest have foretaget reservationen en uge før den ønskede udlejning.

Hvis du ikke ønsker at leje fælleshuset alligevel skal du meddele dette til den fælleshusansvarlige hurtigst muligt. 

 


LEJEKONTRAKT 

I henhold til nedenstående bestemmelser udlejer Ladegårdskollegiet, Skejbyparken 360-370, 8200 Aarhus N [i det følgende benævnt ”Kollegiet”] sit fælleshus beliggende ved Skejbyparken 370, [i det følgende benævnt ”Fælleshuset”] til den, der nedenfor underskriver sig som Lejer [i det følgende benævnt ”Lejer”] på det i § 9 anførte tidspunkt. 

§ 1. Lejer erklærer, at han er lejer på Kollegiet. 

§ 2. Fælleshuset kan lejes ud til lukkede, ikke-kommercielle, private arrangementer med maksimalt 50 deltagende personer. 

§ 3. Fælleshuset kan på fredage og lørdage lejes fra kl. 17.00-02.00 for kr. 100,00. På lørdage kan Fælleshuset desuden udlejes fra 12.00-17.00 for kr. 100,00. Søndage kan Fælleshuset udlejes fra 09.00-23.00 mod betaling af kr. 100,00. 

Stk. 2. På hverdage, der efterfølges af en helligdag, finder reglen i § 3, stk. 1, 1. pkt. anvendelse. For helligdage, der ikke efterfølges af en hverdag, finder reglen i § 3, stk. 1, 2. pkt. tillige anvendelse. På helligdage, der efterfølges af en hverdag, kan Fælleshuset udlejes efter reglerne i § 3, stk. 1, 3. pkt. 

Stk. 3. Lejen skal betales kontant ved kontraktens indgåelse. 

Stk. 4. Enhver overskridelse af udlejningsperioden betragtes som brud på Kollegiets husorden, jf. dennes §§ 1, stk. 1 og 2, og kan sanktioneres med en skriftlig advarsel. 

§ 4. Der opkræves et depositum for udlejning af Fælleshuset på kr. 500,00, hvilket skal erlægges kontant ved kontraktens indgåelse. 

Stk. 2. Depositummet udbetales ved Lejers henvendelse til Kollegiets fælleshusansvarlige tidligst 14 dage efter afholdt syn, hvor der ikke er konstateret misligholdelse. 

§ 5. Lejer forpligter sig ved sin underskrift over for Kollegiet til at erstatte enhver skade forvoldt ved uagtsom eller forsætlig handling eller undladelse af såvel Lejer selv som personer, Lejer har ladet deltage i det afholdte arrangement. 

Stk. 2. Lejer er forpligtet til at påpege eventuelle skader og mangler i Fælleshuset over for den for Kollegiet underskrivende, inden arrangementet påbegyndes. 

Stk. 3. Skader og mangler, der ikke forinden arrangementets begyndelse er meddelt den for Kollegiet underskrivende, hæfter Lejer for. 

§ 6. Lejer er forpligtet til at sørge for, at deltagere i det afholdte arrangement udviser behørigt hensyn over for Kollegiets øvrige beboere samt disses ejendele. 

Stk. 2. Det er udelukkende Fælleshuset, der må anvendes. 

Stk. 3. Der skal på alle tidspunkter være ro på Kollegiets udendørsarealer. 

§ 7. Ved udlejning fra 17.00-02.00 samt fra 09.00-23.00 skal Lejer aflevere Fælleshuset i ryddet og rengjort stand senest kl. 12.00 dagen efter den i § 9 nævnte dag. 

Stk. 2. Ved udlejning fra 12.00-17.00 skal Fælleshuset være ryddet og rengjort senest kl. 18.00 den i § 9 nævnte dag. 

Stk. 3. Ved at Fælleshuset skal afleveres i ryddet og rengjort stand forstås, at selve Fælleshuset, toiletter, mellemgange, køkken, udendørsareal samt øvrige områder i tilknytning til Fælleshuset bringes i minimum den tilstand, de var i, ved lejeperiodens begyndelse. 

Stk. 4. Ved flere udlejninger på samme dag eller i samme weekend må den, der senest lejer Fælleshuset, tåle de indskrænkninger i sin rengøringstid eller brugsret, den første lejers rengøringstid eller brugsret kræver. Side 2 af 2 

Stk. 5. Det påhviler den for Kollegiet underskrivende at informere Lejer om eventuelle indskrænkninger. 

§ 8. Der afholdes så vidt muligt syn af Fælleshuset på det tidspunkt, hvor Lejer senest er forpligtet til at aflevere rummet i ryddet og rengjort stand. 

Stk. 2. Såfremt Lejer har indsigelse mod den afgørelse, den af Kollegiet udpegede synsmand træffer, kan afgørelsen indbringes for Kollegiets boliginspektør til fuld og endelig afgørelse. 

§ 9. Fælleshuset udlejes den / - 20 fra kl. til kl. . 

 

ANDRE TING, DER ER GODE AT VIDE, NÅR MAN LEJER FÆLLESHUSET

-       Vær opmærksom på at du skal sætte tid af, dagen efter udlejningen kl. 12.00, for at være med til rengøringstjek. Hvis du ikke møder op får du ikke dit depositum tilbage. Kan du ikke få tidspunktet til at passe, så kontakt den fælleshusansvarlige, så i kan finde et tidspunkt, der passer jer begge.

-       Man skal selv medbringe toiletpapir.

-       Af hensyn til resten af kollegiet skal musikken slukkes kl. 02.00, hvor festen også skal slutte.

-       Der må ikke overnattes i fælleshuset

-       Glasdørene i fælleshuset skal, af støjmæssige hensyn, holdes lukkede, og må ikke bruges til ind- og udgang – kun ved brand.

-       Døren til baren driller.

-       Gulvet er ikke lagt ordentlig, så hvis kluden under gulvvask bliver meget sort er det derfor.

-       Du må gerne gå at gøre klar inden din udlejning starter – vær dog opmærksom på at andre beboere har ret til at bruge fælleshuset på lige fod med dig, inden udlejningen starter.

-       Ved indflytning modtog du et login til nettet i fælleshuset – har du smidt brevet ud, så kontakt Bolignet Aarhus for at få et nyt – gerne en uge før din udlejning

-       For din egen skyld, så undgå åbne drikkevarer i baren, da rummet indeholder meget dyr teknik.

- Der forefindes rengøringsmidler i fælleshuset du kan bruge, men du skal selv medbringe viskestykker og klude. 

Fælleshuset - kalender

Fællesrummet under bygning 366

Fællesrummet/studierummet kan ikke reservereres eller lejes, og der kan ikke gives dispensation herfra. 

Fællesrummet er for alle beboere. Derfor skal du huske at vise hensyn til de andre, som ønsker at bruge fællesrummet. Husk at rydde op efter dig, det er din pligt. Du skal behandle rummet og inventaret pænt og efterlade det i en ordentlig og opryddet stand.

Du kan ikke reservere fællesrummet, da alle beboere jo skal have mulighed for at kunne benytte fællesrummets faciliteter. 

Der må ikke holdes fest i fællesrummet - hertil skal fælleshuset benyttes. Holdes der alligevel fest kan dette medføre en advarsel fra bestyrelsen! Man må naturligvis gerne anvende fællesrummet til mere rolige arrangementer.